Privacystatement

TEKENBUREAU respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. TEKENBUREAU committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil TEKENBUREAU duidelijkheid scheppen in hetgeen TEKENBUREAU met uw persoonsgegevens doet.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een “ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Beveiliging gegevens

TEKENBUREAU maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan TEKENBUREAU verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die TEKENBUREAU op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Bezoekgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek-frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens. Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website continu te verbeteren, zodat TEKENBUREAU haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

TEKENBUREAU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met TEKENBUREAU.